ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាជីវកម្ម​ក្លិប​កម្សាន្ត​មួយ​ចំនួន​នឹង​ខាត​បង់​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ការ​ផ្អាក​អាជីវកម្ម​រយៈ​ពេល​៤ថ្ងៃ​

អាជីវកម្ម​ក្លិប​កម្សាន្ត​មួយ​ចំនួន​នឹង​ខាត​បង់​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ការ​ផ្អាក​អាជីវកម្ម​រយៈ​ពេល​៤ថ្ងៃ​

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ មករា ២០១៣ | ១៦:៣៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ and Sarah Thust

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទិដ្ឋភាពក្នុងក្លិបកម្សាន្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com