ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​​ដំឡើង​រថយន្ត​​​ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ​កើន

​ដំឡើង​រថយន្ត​​​ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ​កើន

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ សីហា ២០១៣ | ១៦:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុមហ៊ុន ហីុយ៉ាន់ដាយ ដែលមានទីតំាងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស-កោះកុង ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com