ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​A&A រំពឹង​ថា​ KIA​នឹង​វាយលុក​ទីផ្សារ​រថយន្ត​កម្ពុជា

A&A រំពឹង​ថា​ KIA​នឹង​វាយលុក​ទីផ្សារ​រថយន្ត​កម្ពុជា

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ ឧសភា ២០១៤ | ១៦:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ចាន់ មុយហុង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រថយន្ត KIA ច្រើនពណ៌ ដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញ កាលពីសប្តាហ៍មុន ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com