លោក David Malpass​ ប្រធាន​ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃចន្ទ​ ថា​ លោក​រំពឹង​ថា​ប្រទេស​ចិន​ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​ក្រុមបណ្ដា​ប្រទេស​សេដ្ឋកិច្ច​ធំៗចំនួន​ ២០​ ផ្សេងទៀត​ នឹង​ពន្យារ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​បំណុល​ទ្វេភាគី​រហូត​ដល់​ចុងឆ្នាំ ២០២១។

យោងតាម​ទិន្នន័យ​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​គំនិតផ្តួច​ផ្តើម​សេវាពន្យារ​ពេល​បំណុល​ប្រទេស​ G20 (DSSI) បាន​ជួយ​ប្រទេសនានា​បាន​ពន្យារ​ទូទាត់​ប្រាក់​ចំនួន ៥,៧ ​ពាន់លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ រួចហើយ​។

លោក​បានបន្ត​ថា ​សមាជិក​ប្រទេស​ G20 គួរ​ពិចារណា​ពន្យារ​ការ​ទូទាត់​នេះ​ម្ដងទៀត ​ដែល​ជា​ការ​ពន្យារ​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​ឱ្យ​នៅ​ត្រឹម​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០២១៕