ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្ចី​បញ្ញើ​​​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កើន

កម្ចី​បញ្ញើ​​​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​កើន

របាយការណ៍​ពិសេស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:០៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com