ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ថានភាព​កម្ចី​បញ្ញើ​នៅ​តែ​ល្អ​នៅ​ឆមាស​ទី​១

ស្ថានភាព​កម្ចី​បញ្ញើ​នៅ​តែ​ល្អ​នៅ​ឆមាស​ទី​១

របាយការណ៍​ពិសេស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កក្កដា ២០១៣ | ១៧:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដាកំពុងរាប់លុយ កម្ចី និងបញ្ញើនៅតាមធនាគារពាណិជ្ជនៅតែបន្តកើនឡើង ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com