«​ទីផ្សារ​គោ និង​ទីផ្សារ​ខ្លាឃ្មុំ​» ត្រូវ​​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បី​បរិយាយ​ពី​ស្ថានភាព ឬ​ដំណើរការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​នៃ​ទីផ្សារ​​ភាគហ៊ុន ឬ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ អ្នក​ជំនាញ​បានជ្រើសរើស​ពាក្យ «​ទីផ្សារ​គោ ឬ Bull Market» និង «​ទីផ្សារខ្លាឃ្មុំ ឬ Bear Market» មក​ប្រៀប​​ធៀប​ពី​របៀប​វាយប្រហារ​នៃ​សត្វ​ទាំង ​២ ​ទៅនឹង​ភាព​ឡើង​​ចុះ​នៃ​ទីផ្សារ​។

សត្វ​ខ្លាឃ្មុំ ចូលចិត្ត​អូស​ក្រចក​ចុះក្រោម ពេល​វាយប្រហារ ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទីផ្សារ​ដែលមាន​កម្រិត​ទាប និង​មានតម្លៃ​ភាគហ៊ុន​ធ្លាក់ចុះ គេ​ឱ្យ​ឈ្មោះថា «​ទីផ្សារ​ខ្លាឃ្មុំ​»​។ រីឯ​សត្វ​គោ​ចូលចិត្ត​បោល​ទៅមុខ និង​ជល់​ឆ្កឹះ​ឡើងលើ​ពេល វាយប្រហារ ដូច្នេះ​នៅពេលដែល​ទីផ្សារ​មានការ​កើនឡើង គេ​ឱ្យ​ឈ្មោះថា «​ទីផ្សារ​គោ​»​។

​ការសន្និដ្ឋាន​ទីផ្សារ​មួយ​ជា «​ទីផ្សារ​-​គោ​» ឬ «​ទីផ្សារ​ខ្លាឃ្មុំ​» ត្រូវ​ផ្អែកលើ​ចំណុច​ចំនួន​ ៣ រួមមាន​៖ ១). កត្តាសេដ្ឋកិច្ច ២). កត្តា​ផ្គត់ផ្គង់ និង​តម្រូវ​ការមូល​ប​ត្រ និង ៣). កត្តា​ចិត្តសាស្ត្រ​របស់​វិនិយោគិន​។​

១). កត្តាសេដ្ឋកិច្ច​

២). កត្តា​ផ្គត់ផ្គង់ និង​តម្រូវ​ការមូល​ប​ត្រ​

៣). កត្តា​ចិត្តសាស្ត្រ​របស់​វិនិយោគិន​

រៀបចំ​ដោយ​៖​ ​និយត​ករ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​

​នាយកដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍន៍​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ និង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​

​អ៊ីមែល​៖ international@serc.gov.kh

​ទូរ​ស័ព្ទ​៖ ០២៣ ៨៨៥ ៦១១