ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ចំណងមិត្តភាព​យោធា

កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ចំណងមិត្តភាព​យោធា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ សីហា ២០២០ | ១១:៥៨

ចែករំលែក