ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រសួង​អប់រំ​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ផូសមេឌា​ចុះ​អនុស្សរណៈ​ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា

ក្រសួង​អប់រំ​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ផូសមេឌា​ចុះ​អនុស្សរណៈ​ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ សីហា ២០២០ | ១១:៥៥

ចែករំលែក