ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន Almond Group រៀបចំ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ជួបជុំ​អ្នកសារព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Almond Group រៀបចំ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ជួបជុំ​អ្នកសារព័ត៌មាន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២១ | ១២:០៥

ចែករំលែក