ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន Almond Hospitality Group គាំទ្រ​ដល់​ប៉ុស្តិ៍​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

ក្រុមហ៊ុន Almond Hospitality Group គាំទ្រ​ដល់​ប៉ុស្តិ៍​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ វិច្ឆិកា ២០២០ | ១១:៤០

ចែករំលែក