ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​បាយ័ន​ក្រេឌីត ប្រកាស​ប្តូរ​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ថ្មី​ជា​ផ្លូវការ

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​បាយ័ន​ក្រេឌីត ប្រកាស​ប្តូរ​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ថ្មី​ជា​ផ្លូវការ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ តុលា ២០២០ | ១២:០១

ចែករំលែក