ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជប៉ុន​ផ្តល់ ២២៧ ៧៣៦ ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ សម្រាប់​ការធ្វើឱ្យ​ប្រសើរ​ទ្បើង​នូវ​សមត្ថភាព​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ

ជប៉ុន​ផ្តល់ ២២៧ ៧៣៦ ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ សម្រាប់​ការធ្វើឱ្យ​ប្រសើរ​ទ្បើង​នូវ​សមត្ថភាព​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៥ មករា ២០២១ | ១១:៥២

ចែករំលែក