ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទិវា​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ឥណ្ឌា​លើក​ទី​ ៧៤ ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

ទិវា​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ឥណ្ឌា​លើក​ទី​ ៧៤ ត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ សីហា ២០២០ | ១១:៥៣

ចែករំលែក