ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទទួល​ប្រសិទ្ធ​នាម​ជា​ធនាគារ​ឆ្នើម​បំផុត​សម្រាប់​សហគ្រិន​ស្ត្រី​ពី​សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ទទួល​ប្រសិទ្ធ​នាម​ជា​ធនាគារ​ឆ្នើម​បំផុត​សម្រាប់​សហគ្រិន​ស្ត្រី​ពី​សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ វិច្ឆិកា ២០២០ | ១៣:៣៥

ចែករំលែក