ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រារព្ធ​ខួប​ ១២ ​ឆ្នាំ​នៃ​សណ្ឋាគារ​អល់ម៉ុន និង​ភោជនីយដ្ឋាន យ៉ីសាង

ប្រារព្ធ​ខួប​ ១២ ​ឆ្នាំ​នៃ​សណ្ឋាគារ​អល់ម៉ុន និង​ភោជនីយដ្ឋាន យ៉ីសាង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ សីហា ២០២០ | ១១:៤៩

ចែករំលែក