ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​រៀបចំ​ការប្រកួត​កីឡា​ទូកក្តោង

ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​រៀបចំ​ការប្រកួត​កីឡា​ទូកក្តោង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ វិច្ឆិកា ២០២០ | ១១:៤៣

ចែករំលែក