ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ និង​ក្រសួង​អប់រំ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ

ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ និង​ក្រសួង​អប់រំ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៤ សីហា ២០២០ | ១១:៤៨

ចែករំលែក