ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត​ខ្នាត​ធំ ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ

មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត​ខ្នាត​ធំ ព្រីនស៍ ម៉ាណ័រ ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១២ តុលា ២០២០ | ១១:១៥

ចែករំលែក