ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប ជីបម៉ុង ២៧១ មេហ្គាលម៉ល បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ឲ្យ​ដៃ​គូ​ពាណិជ្ជកម្ម និង អាជីវករ ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ពាក្យ​កក់​ជួល​យក​ទីតាំង​ ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​ពី​ពេល​នេះ​តទៅ!

មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្សារ​ទំនើប ជីបម៉ុង ២៧១ មេហ្គាលម៉ល បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ឲ្យ​ដៃ​គូ​ពាណិជ្ជកម្ម និង អាជីវករ ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​ពាក្យ​កក់​ជួល​យក​ទីតាំង​ ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​ពី​ពេល​នេះ​តទៅ!

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ កុម្ភៈ ២០២១ | ១៤:៥០

ចែករំលែក