ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រីករាយ​ខួប​ ១ ​ឆ្នាំ​របស់​ realme ​កម្ពុជា​៖ ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​នាំមុខគេ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង នាំមក​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ពេញនិយម​ឈានមុខ

រីករាយ​ខួប​ ១ ​ឆ្នាំ​របស់​ realme ​កម្ពុជា​៖ ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​នាំមុខគេ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង នាំមក​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ពេញនិយម​ឈានមុខ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៧ តុលា ២០២០ | ១៣:៣៧

ចែករំលែក