ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សកម្មភាព​នៃ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជនជាតិ​ចិន និង​ វៀតណាម

សកម្មភាព​នៃ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជនជាតិ​ចិន និង​ វៀតណាម

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ កុម្ភៈ ២០១៥ | ០៩:៣៨

ចែករំលែក