ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​រៀបចំ​កម្មវិធី Construction Night

សភាពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​រៀបចំ​កម្មវិធី Construction Night

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២១ | ១៣:៥០

ចែករំលែក