ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាលា​អន្តរជាតិ SCIA រៀបចំ​ពិធី​ស្វាគមន៍​សិស្ស​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី

សាលា​អន្តរជាតិ SCIA រៀបចំ​ពិធី​ស្វាគមន៍​សិស្ស​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ សីហា ២០២០ | ១១:៥៧

ចែករំលែក