ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ថានទូត​ម៉ាឡេស៊ី រៀបចំ​ពិធី​ជួបជុំ​អតីត​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​នៃ​កម្មវិធី MTCP

ស្ថានទូត​ម៉ាឡេស៊ី រៀបចំ​ពិធី​ជួបជុំ​អតីត​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​នៃ​កម្មវិធី MTCP

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ តុលា ២០២០ | ១២:០២

ចែករំលែក