ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ ផ្នែកសង្គម (Social Rating) និង ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ (Institutional Rating) សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២៣

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ ផ្នែកសង្គម (Social Rating) និង ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ (Institutional Rating) សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២៣

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ មីនា ២០២៣ | ១៣:៤១

ចែករំលែក