ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធនធាន​មនុស្ស ផ្នែក​ភាសាជប៉ុន និង​ជំនាញ​ផ្នែក​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់ ONODERA USER RUN ត្រូវ​បាន​បើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ

សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធនធាន​មនុស្ស ផ្នែក​ភាសាជប៉ុន និង​ជំនាញ​ផ្នែក​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់ ONODERA USER RUN ត្រូវ​បាន​បើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ មេសា ២០២៣ | ១៧:១១

ចែករំលែក