ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នាឡិកាដៃ​ម៉ាក D1 Milano ដ៏​ទំនើប​ទាន់សម័យ​បាន​ចូលមក​ដល់ទី​ផ្សារ​កម្ពុ​ជា​ហើយ​

នាឡិកាដៃ​ម៉ាក D1 Milano ដ៏​ទំនើប​ទាន់សម័យ​បាន​ចូលមក​ដល់ទី​ផ្សារ​កម្ពុ​ជា​ហើយ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ ឧសភា ២០២៣ | ១០:២៧

ចែករំលែក