ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Amber Kampot រៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រណាំងទូក​កា​យ៉ាក 2023 Kampot River Kayak Challenge

Amber Kampot រៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រណាំងទូក​កា​យ៉ាក 2023 Kampot River Kayak Challenge

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ ឧសភា ២០២៣ | ០៩:៥១

ចែករំលែក