ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ម៉ូតូ Vespa Primavera Color Vibe មាន​វត្តមាន​នៅលើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ហើយ

ម៉ូតូ Vespa Primavera Color Vibe មាន​វត្តមាន​នៅលើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ហើយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ ឧសភា ២០២៣ | ១២:៥៧

ចែករំលែក