ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​​សហគ្រិន​ខ្មែរ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​សហគ្រិនភាព​ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ភាពរស់រវើក​ ​តាមរយៈ​ការរៀបចំ​ថ្ងៃ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​

​សហគ្រិន​ខ្មែរ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​សហគ្រិនភាព​ឱ្យ​កាន់​តែមាន​ភាពរស់រវើក​ ​តាមរយៈ​ការរៀបចំ​ថ្ងៃ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៥ ឧសភា ២០២៣ | ១៣:៤០

ចែករំលែក