ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ផ្តល់ជូន​តម្លៃ​ពិសេស​ស្នាក់​នៅ​សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ផ្តល់ជូន​តម្លៃ​ពិសេស​ស្នាក់​នៅ​សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៦ តុលា ២០២៣ | ១៧:២៩

ចែករំលែក