ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ សហគ្រិនខ្មែរ​ផ្តល់ជំនួយ​ដល់មជ្ឈមណ្ឌល​សូត្រខ្មែរទី២ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ដើម្បី​បង្កើន​បរិមាណ​វត្ថុធាតុដើម​ក្នុងស្រុក និងបង្កើន​បរិមាណ​ផ្គត់ផ្គង់​សូត្រ

សហគ្រិនខ្មែរ​ផ្តល់ជំនួយ​ដល់មជ្ឈមណ្ឌល​សូត្រខ្មែរទី២ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ដើម្បី​បង្កើន​បរិមាណ​វត្ថុធាតុដើម​ក្នុងស្រុក និងបង្កើន​បរិមាណ​ផ្គត់ផ្គង់​សូត្រ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១១:៤៣

ចែករំលែក