ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ ហត្ថា ដាក់​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ប័ណ្ណ​វីសា​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និង​លឿន​រហ័ស

ធនាគារ ហត្ថា ដាក់​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ប័ណ្ណ​វីសា​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និង​លឿន​រហ័ស

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១៤:២០

ចែករំលែក