ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សណ្ឋាគារ Raffles Cambodia ចាប់​ផ្តើម​រដូវកាល​បុណ្យ​ទាន​ជាមួយ​ពិធី​បំភ្លឺ​ដើម​ណូអែល

សណ្ឋាគារ Raffles Cambodia ចាប់​ផ្តើម​រដូវកាល​បុណ្យ​ទាន​ជាមួយ​ពិធី​បំភ្លឺ​ដើម​ណូអែល

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ ធ្នូ ២០២៣ | ១៥:៤៣

ចែករំលែក