ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ ឈីហ្វ បង្ហាញពាណិជ្ជសញ្ញាថ្មី ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មី និងផែនការប្រកប ដោយមហិច្ចតាសម្រាប់ពេលអនាគត នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប ១០ ឆ្នាំ របស់ខ្លួន

ធនាគារ ឈីហ្វ បង្ហាញពាណិជ្ជសញ្ញាថ្មី ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មី និងផែនការប្រកប ដោយមហិច្ចតាសម្រាប់ពេលអនាគត នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប ១០ ឆ្នាំ របស់ខ្លួន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ ធ្នូ ២០២៣ | ១៧:៣៣

ចែករំលែក