ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Shanty Town Spirit Association រៀបចំ​ពិធី​ថ្លែងអំណរគុណ​អ្នកគាំទ្រ​ក្នុង​ថ្ងៃ​អបអរ​ខួប​លើក​ទី​១០​ របស់ខ្លួន​

Shanty Town Spirit Association រៀបចំ​ពិធី​ថ្លែងអំណរគុណ​អ្នកគាំទ្រ​ក្នុង​ថ្ងៃ​អបអរ​ខួប​លើក​ទី​១០​ របស់ខ្លួន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ ធ្នូ ២០២៣ | ០៩:៤៥

ចែករំលែក