ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប  បានផ្តួចផ្តើម​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​ដើរ​ម៉ារ៉ាតុន ក្រោម​ប្រធានបទ “ដំណើរឆ្ពោះ​ទៅកាន់​មនុស្សធម៌" 

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប  បានផ្តួចផ្តើម​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​ដើរ​ម៉ារ៉ាតុន ក្រោម​ប្រធានបទ “ដំណើរឆ្ពោះ​ទៅកាន់​មនុស្សធម៌" 

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ មករា ២០២៤ | ១០:៣៤

ចែករំលែក