ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​​អង្គរ​មី​ល​ រៀបចំ​វិធី​ជួបជុំ​ធុរកិច្ច​ និង​ជប់លៀង​ប្រចាំឆ្នាំ​ប្រកបដោយ​ភាពស្និទ្ធស្នាល​និង​រីករាយ​

​អង្គរ​មី​ល​ រៀបចំ​វិធី​ជួបជុំ​ធុរកិច្ច​ និង​ជប់លៀង​ប្រចាំឆ្នាំ​ប្រកបដោយ​ភាពស្និទ្ធស្នាល​និង​រីករាយ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ មករា ២០២៤ | ១១:០៨

ចែករំលែក