ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ អ៊ូ​រី ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កម្ពុជា និង AFoCo ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់​

ធនាគារ អ៊ូ​រី ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​កម្ពុជា និង AFoCo ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ មករា ២០២៤ | ១១:២៨

ចែករំលែក