ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​ការថែទាំ​សុខភាព​កុមារ​តូច​នៅ​កម្ពុជា​៖ ធ្វើការ​រួមគ្នា​ឆ្ពោះទៅ​អនាគត​ដែល​ទារក​ទើបនឹង​កើត​គ្រប់រូប​មាន​សុខភាព​ល្អ

យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​ការថែទាំ​សុខភាព​កុមារ​តូច​នៅ​កម្ពុជា​៖ ធ្វើការ​រួមគ្នា​ឆ្ពោះទៅ​អនាគត​ដែល​ទារក​ទើបនឹង​កើត​គ្រប់រូប​មាន​សុខភាព​ល្អ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ មករា ២០២៤ | ០៨:៤០

ចែករំលែក