ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អគារ​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ជួល ៣៤៥ បាន​បើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក

អគារ​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ជួល ៣៤៥ បាន​បើក​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ មករា ២០២៤ | ១៦:៣៨

ចែករំលែក