ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Danone Specialized Nutrition Cambodia ជា​ក្រុមហ៊ុន (FMCG) ដំបូង​គេក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ទទួលបាន​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ B Corp™ ជា​គំរូ​ដល់​ស្ថាប័ន​ដទៃ

Danone Specialized Nutrition Cambodia ជា​ក្រុមហ៊ុន (FMCG) ដំបូង​គេក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ទទួលបាន​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ B Corp™ ជា​គំរូ​ដល់​ស្ថាប័ន​ដទៃ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ មករា ២០២៤ | ០៩:៣០

ចែករំលែក