ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ចូណាថាន ខេ.អេស ឆយ និងមជ្ឈមណ្ឌល សាន់វ៉ា នវានុវត្តន៍ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​បើក​សម្ពោធ ខណៈមេដាយឥស្សរិយយសសហមេត្រីថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ត្រូវបានបំពាក់

មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ចូណាថាន ខេ.អេស ឆយ និងមជ្ឈមណ្ឌល សាន់វ៉ា នវានុវត្តន៍ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​បើក​សម្ពោធ ខណៈមេដាយឥស្សរិយយសសហមេត្រីថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ត្រូវបានបំពាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣១ មករា ២០២៤ | ១០:២២

ចែករំលែក