ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ទឹកដោះគោ​ម៉ាក អង្គរ​មី​ល បង្កើត​កម្មវិធី «​កោស​ឈ្នះ កោស​ឈ្នះ ពី​ទឹកដោះគោ​អង្គរ​មី​ល​» ដើម្បី​ជាការ​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​ការគាំទ្រ​របស់​អតិថិជន​

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ទឹកដោះគោ​ម៉ាក អង្គរ​មី​ល បង្កើត​កម្មវិធី «​កោស​ឈ្នះ កោស​ឈ្នះ ពី​ទឹកដោះគោ​អង្គរ​មី​ល​» ដើម្បី​ជាការ​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​ការគាំទ្រ​របស់​អតិថិជន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ កុម្ភៈ ២០២៤ | ០៩:៣៥

ចែករំលែក