ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ​អ៊ូ​រី និង​អង្គការ​ឆាល​ហ្វា​ន​បរិច្ចាគ​បន្ទប់​ធនធាន​សិក្សា​ឌីជីថល និង​បន្ទប់​បណ្ណាល័យ​ឌីជីថល​ថ្មី ស្រឡាង​ចំនួន​ ៤ ដល់​សាលា​ចំនួន ៣ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ធនាគារ​អ៊ូ​រី និង​អង្គការ​ឆាល​ហ្វា​ន​បរិច្ចាគ​បន្ទប់​ធនធាន​សិក្សា​ឌីជីថល និង​បន្ទប់​បណ្ណាល័យ​ឌីជីថល​ថ្មី ស្រឡាង​ចំនួន​ ៤ ដល់​សាលា​ចំនួន ៣ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១០:៥៦

ចែករំលែក