ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជិះសេះ​ថ្មី ជីននីស រីសត ត្រូវបានបើក​ដំណើរការ​នៅរាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌល​ជិះសេះ​ថ្មី ជីននីស រីសត ត្រូវបានបើក​ដំណើរការ​នៅរាជធានីភ្នំពេញ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២១ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៣:៣៥

ចែករំលែក