ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​សង់ត្រាល់​និង​ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក​ ស្ដីពី​ការ​សហការ​គ្នា​លើ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្នែកសុខភាព

ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​រវាង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​សង់ត្រាល់​និង​ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក​ ស្ដីពី​ការ​សហការ​គ្នា​លើ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្នែកសុខភាព

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ មិថុនា ២០២៤ | ០៩:០០

ចែករំលែក