ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បាងកក អ៊ែរវេយ៍ រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ទេសចរណ៍ Boutique Journey Travel Fair ​ប្រកាស​បណ្ណ Cambodia Travel Pass ជា​ផ្លូវការ ​តម្លៃ​ជាង ២​ពាន់​ដុល្លារ ហោះហើរ​បាន​ពេញ​ ១ ​ឆ្នាំ 

បាងកក អ៊ែរវេយ៍ រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ទេសចរណ៍ Boutique Journey Travel Fair ​ប្រកាស​បណ្ណ Cambodia Travel Pass ជា​ផ្លូវការ ​តម្លៃ​ជាង ២​ពាន់​ដុល្លារ ហោះហើរ​បាន​ពេញ​ ១ ​ឆ្នាំ 

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កក្កដា ២០២៤ | ១៣:៥៤

ចែករំលែក