ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Audi និង​ស្ថានទូត​អាល្លឺម៉ង់​ឧបត្ថម្ភ​ PHNOM PENH CAPITAL CITY​ជា​សៀវភៅ​ដំបូង​គេ​បំផុត​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​កម្ពុជា​ឆ្ពោះ​ទៅ​ការ​បំផ្លាស់​ទី​ថ្មី​សម្រាប់​ទីក្រុង

Audi និង​ស្ថានទូត​អាល្លឺម៉ង់​ឧបត្ថម្ភ​ PHNOM PENH CAPITAL CITY​ជា​សៀវភៅ​ដំបូង​គេ​បំផុត​ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​កម្ពុជា​ឆ្ពោះ​ទៅ​ការ​បំផ្លាស់​ទី​ថ្មី​សម្រាប់​ទីក្រុង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៧ | ១០:២៤

ចែករំលែក